Διαδικασία Επιλογής & Φιλοξενία Επιχειρήσεων

Κατ’ ελάχιστον μία φορά το έτος ο Φορέας Λειτουργίας του GiSeMiHUB (e-TrikalaA.E.) σε συνεργασία με το Δήμο Τρικκαίων, θα ανακοινώνουν τον αριθμό των επιχειρήσεων που θα μπορούν να φιλοξενηθούν στο χώρο, καθώς και τα θεματικά πεδία ενδιαφέροντος, για τα οποία οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναπτύξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους.

Προκειμένου μία ομάδα νέων ανθρώπων ή επιχείρηση να φιλοξενηθεί στο GiSeMiHUB, θα πρέπει να υποβάλλει σχετική αίτηση προς την e-TrikalaA.E. Η αίτηση θα περιλαμβάνει την επωνυμία της επιχείρησης ή τον επικεφαλής της ομάδας, τη νομική μορφή της επιχείρησης, το έτος ίδρυσης, τα βασικά στοιχεία δραστηριότητας, αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων που προτίθεται να αναπτύξει στο GiSeMiHUB. Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται κι από σχέδιο επιχειρηματικής δράσης (businessplan).

Η e-TrikalaA.E. θα αξιολογεί και θα εγκρίνει ή θα απορρίπτει τις αιτήσεις, σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών. Εντός του χρονικού αυτού διαστήματος κι εφ’ όσον ο Φορέας Λειτουργίας το κρίνει σκόπιμο για λόγους πληρέστερης αποσαφήνισης των προθέσεων της επιχείρησης μπορεί να καλέσει εκπρόσωπο της επιχείρησης σε συνέντευξη.

Η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία που η e-TrikalaA.E. θα της γνωστοποιήσει τους όρους µε τους οποίους έγινε αποδεκτό το αίτημά της να προχωρήσει στην υπογραφή συμφωνητικού φιλοξενίας. Σε περίπτωση που υπάρξει καθυστέρηση πέραν των είκοσι (20) ημερών, η επιχείρηση πρέπει να υποβάλλει γραπτή αίτηση για παράταση είκοσι (20) ημερών µε αιτιολόγηση της καθυστέρησης. Σε περίπτωση που δεν εγκατασταθεί στις επόμενες είκοσι (20) ημέρες της χρονικής παράτασης, χάνει το δικαίωμα εγκατάστασης.

Η επιχείρηση η οποία εγκαθίσταται στους χώρους του GiSeMiHUB δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να μεταβάλει τις δραστηριότητές, της πέραν εκείνων που σαφώς προσδιορίζονται στο σχετικό συμφωνητικό φιλοξενίας.

Οι φιλοξενούμενες επιχειρήσεις πρέπει να συμμορφώνονται µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και µε τις τυχόν μελλοντικές τροποποιήσεις ή συμπληρώσεις αυτών. Το ίδιο ισχύει και περί παντός Νόμου ή/και οδηγίας του Ελληνικού κράτους ή/και της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.