Δραστηριότητες που φιλοξενούνται στο GiSeMi HUB

Σε γενικές γραμμές οι δραστηριότητες που μπορούν να φιλοξενηθούν στο GiSeMiHUB, είναι αυτές που ανήκουν στον δευτερογενή και τριτογενή τομέα της οικονομία και παράγουν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες και προς των πρωτογενή τομέα που είναι εξαιρετικά σημαντικός για την τοπική οικονομία.

Οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται από τις επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στο GiSeMiHUBαφορούν, κατά κύριο λόγο, την ανάπτυξη προϊόντων ή/και εφαρμογών υψηλού βαθμού ενσωματωμένης προηγμένης τεχνολογίας, όπως:

  • Έρευνα και Ανάπτυξη νέων προϊόντων ή καινοτόμων παραγωγικών διαδικασιών.
  • Αξιοποίηση του ΙοΤ και των νέων τεχνολογικών εργαλείων.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς.
  • Συμμετοχή σε ανταγωνιστικά Ευρωπαϊκά, Εθνικά ή Περιφερειακά Προγράμματα Ε&Α.

Η φιλοξενία της επιχειρήσεως, γίνεται µε παραχώρηση χρήσης χώρου και υποδομών υπό όρους που συμφωνούνται σε κάθε περίπτωση μεταξύ της e-TrikalaA.E. και του εκπροσώπου της επιχειρήσεως στα πλαίσια των όρων του παρόντος κανονισμού. Είναι σαφές ότι η σχέση συνεργασίας που συνδέει τους συμβαλλόμενους σε καμία περίπτωση δεν υπάγεται στην κατηγορία των εμπορικών μισθώσεων.

Οι όροι παραχωρήσεως των χώρων, οι οποίοι αφορούν συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, θα διατυπώνονται µε σαφήνεια στο συμφωνητικό φιλοξενίας, που θα υπογράφεται σε κάθε περίπτωση και από τις δυο πλευρές.

Κατά τη λήξη του συμφωνητικού φιλοξενίας, η επιχείρηση υποχρεούται να παραδώσει το χώρο στο GiSeMiHUB στην ίδια κατάσταση που τοnπαρέλαβε, πλην των μετατροπών, οι οποίες έχουν γίνει αποδεκτές από τον Φορέα Λειτουργίας, είτε κατά την κατάρτιση του σχετικού συμφωνητικού, είτε κατά την διάρκεια του, και οι οποίες παραμένουν σε ωφέλεια της Δομής. Υποχρεούται επίσης να καταβάλει αποζημίωση στο φορέα σε περίπτωση µη έγκαιρης παράδοσης του χώρου για οποιοδήποτε λόγο, ακόμη και ανωτέρας βίας.